Mini Course

การจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้น Mini Course

Mini Course  คืออะไร

              การจัดการเรียนการสอน แบบ Mini Course มีจำนวนคาบเรียนเท่ากับรายวิชาปกติ  คือ รายวิชา ๑ หน่วยกิต มีจำนวน ๔๐ คาบ แต่ใช้เวลาในห้องเรียนเพียงบางส่วน แล้วไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน แล้วแต่การบริหารของสาขาวิชา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Mini Course เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ ๑

         เรียนและปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียน   ใช้เวลา ๕ วัน รวม  ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น  รายวิชาแพลงตอนวิทยาของสาขาชีววิทยา มีลักษณะเป็น Intensive course ที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องอย่างละเอียด

Picture1

แบบที่ ๒

       เรียนในห้องเรียนประมาณ ๓-๔ สัปดาห์  นักเรียนค้นคว้าในประเด็นที่สนใจด้วยตัวเอง ๓-๔ สัปดาห์  แล้วไปศึกษาในสถานที่จริง ในวันหยุด ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน เช่น รายวิชาทวาราวดีศึกษา อยุธยาศึกษา รัตนโกสินทร์ศึกษาของสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ เป็นต้น

Picture2

แบบที่ ๓

         ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จำเป็น เรียนและปฏิบัติในห้องเรียนประมาณ ๖-๗ สัปดาห์ แล้วเข้าค่ายเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติกับวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางโดยใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน
เช่น รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเรื่องสั้น การเขียนสารคดี การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก การเขียนร้อยกรอง ของสาขาวิชาภาษาไทย เป็นต้น

Picture3