จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๖

รายวิชาพื้นฐาน         จำนวน  ๖  หน่วยกิต  ดังนี้

๑.       ท๓๐๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑                         ๑.๐  หน่วยกิต

๒.       ท๓๐๑๐๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒                         ๑.๐  หน่วยกิต

๓.       ท๓๐๑๐๓  วรรณวินิจ                                           ๑.๐  หน่วยกิต

๔.       ท๓๐๑๐๔  พัฒนาทักษะภาษาไทย                              ๑.๐  หน่วยกิต

๕.       ท๓๐๑๐๕  หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                    ๑.๐  หน่วยกิต

๖.       ท๓๐๑๐๖  วรรณคดีกับชีวิต                                     ๑.๐  หน่วยกิต

 

 

รายวิชาเลือกเสรี        จำนวน  ๑๐  หน่วยกิต  ดังนี้

๑.       ท๓๐๓๐๑  สัมมนาภาษาไทย                                    ๑.๐  หน่วยกิต

๒.       ท๓๐๓๐๒  วรรณกรรมปัจจุบัน                                 ๑.๐  หน่วยกิต

๓.       ท๓๐๓๐๓  วรรณกรรมท้องถิ่น                                  ๑.๐  หน่วยกิต

๔.       ท๓๐๓๐๔  การอ่านตีความ                                      ๑.๐  หน่วยกิต

๕.       ท๓๐๓๐๕  การอ่านทำนองเสนาะ                              ๑.๐  หน่วยกิต

๖.       ท๓๐๓๐๖  การเขียนเรื่องสั้น                                    ๑.๐  หน่วยกิต

๗.       ท๓๐๓๐๗  การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก          ๑.๐  หน่วยกิต

๘.       ท๓๐๓๐๘  การเขียนร้อยกรอง                                  ๑.๐  หน่วยกิต

๙.       ท๓๐๓๐๙  การเขียนสารคดี                                     ๑.๐  หน่วยกิต

๑๐.       ท๓๐๓๑๐  ทักษะการสื่อสารเฉพาะกิจ                          ๑.๐  หน่วยกิต