หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุงล่าสุด ๒๕๕๙

การปรับปรุงหลักสูตร

             สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ โดยในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา มานิเทศการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานชาติ โดยมีการประชุมในสาขาวิชา ๓ ครั้ง และประชุมกับฝ่ายวิชาการ และสาขาวิชาอื่นๆ อีก ๓ ครั้ง เพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อนและยึดในแนวทาง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

page-0

page-1

page-2

page-3

page-4

page-5

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : หลักสูตรสาขาภาษาไทย 2556 (ปรับปรุง2559) 2