ลำดับการร้องของผู้เข้าแข่งขันร้องเพลง

ลำดับการร้องผู้เข้าแข่งขันร้องเพลง

 • นายกฤตภัค ไตรพรพัฒนา               ม. ๖ / ๒
 • นางสาวฐษาอร บัวฝ้าย                     ม. ๖ / ๘
 • นางสาวเกษมณี แก้วมณีเอี่ยม               ม. ๖ / ๘
 • นายก้องเกียรติ พงโสม                     ม. ๖ / ๓
 • นายณัฐชนน เฉลิมชัยชวลิต              ม. ๖ / ๔
 • นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต           ม. ๕ / ๙
 • นางสาวนภัสสร มะลิทอง                   ม. ๕ / ๖
 • นางสาวอัญธิกา เกษมสุขภักดี               ม. ๕ / ๑๐
 • นายณัฐวีรภัทร เวลาดี                      ม. ๕ / ๕
 • นายจีรติ รัตนตรียานุภาพ            ม. ๕ / ๑๐
 • นายณัฐดนัย ภาคบุตร์                    ม. ๕ / ๓
 • นายจิรพัศ ฉันชัยพัฒนา               ม. ๕ / ๒
 • นางสาวกชกร ธีระสุต                     ม. ๕ / ๑
 • นางสาวกุณฑีรา กุศลทรามาศ               ม. ๕ / ๒
 • นายณัฐชนน เฉลิมชัยชวลิต              ม. ๖ / ๔
 • นายภูดิศ ดาวเวียง                   ม. ๕ / ๕
 • นางสาวแพรวพันธุ์ ตันศิริ                    ม. ๕ / ๔
 • นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนศักดิ์                ม. ๔ / ๑๐
 • นายอัครวิทย์     ธรรมธนารักษ์              ม. ๔ / ๑๐

นักเรียนส่งไฟล์เพลงดนตรีบรรเลงที่อาจารย์ธวัชชัย สุลาลัย เพื่อเตรียมดนตรีภายในวันพฤหัสบดีก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. นะครับ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*