ภารกิจของสาขาวิชา

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรของโรงเรียนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยให้มีศักยภาพ โดยจัดทำ พัฒนาหลักสูตร สร้าง พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอน การวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรักการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทยภูมิใจและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการสอนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

——————————————————————————————————————–