ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ

ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๕๐ คน

รางวัลชนะเลิศ                             นส. พิชญาภา    เสงี่ยมพักตร์            ม. ๖ / ๑

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑        นส. พัชรียา      ผาดำรงควิวัฒน์         ม. ๖ / ๔

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒        นส. วิภาพรรณ   เสรีพิทักษ์กุล          ม. ๖ / ๖

รางวัลชมเชย                               นส. อาศยา       ประภาโส                  ม. ๖ / ๑

นส. ณุตตรา      สัพโส                       ม. ๕ / ๙

นส. ธัญชนก      ทองใหม่                    ม. ๕ / ๘

Leave a comment

Your email address will not be published.


*