ประกาศรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

ประกาศรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

๑. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ น.ส.ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์

๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น แบ่งเป็นชาวไทย ได้แก่ รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา , นายนิรุตติ์ ศิริจรรยา และ นางพอใจ กิจถาวรรัตน์ ส่วนชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายเฉิน เจียง และ นางตูซาร์ นวย

๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นางกรุงศรี เหมพลชม , นายครวญ แสงแก้ว และ พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ)

๔. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ น.ส.พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ และ ผศ.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประเภทองค์กร ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช

Leave a comment

Your email address will not be published.


*