ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพจากวรรณกรรม

ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพจากวรรณกรรม

รางวัลชนะเลิศ                       น.ส. ศุภิสรา               ทองเหล็ง         ม. ๕ / ๑๐

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑        นส. สุภาพร                อมรมณีรัตน์      ม. ๕ / ๖

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒        น.ส. อลีนา                 มาแสง            ม. ๕ / ๕

รางวัล ชมเชย                       น.ส. พิมพ์นิภา             ธรรมใจอุตถ์      ม. ๕ / ๙

นาย นัทธภัทร             ภู่ถาวรทรัพย์     ม. ๕ / ๕

นส. จิดาภา                ทรงเงินดี         ม. ๕ / ๓

นาย ณัฐวีรภัทร            เวลาดี             ม. ๕ / ๕

นส. ชญารัตน์              ชินศรีวงศ์กูล     ม. ๔ / ๕

Leave a comment

Your email address will not be published.


*