ติดต่อสาขาวิชา

95152   95154

ติดต่อสาขาวิชาได้ที่

สาขาวิชาภาษาไทย

อาคาร ๑ ชั้น ๖ ห้อง ๑๖๐๔

๓๖๔ หมู่ที่ ๕ บ้านศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๗๙๐


หมายเลขโทรศัพท์   ๐๒๘๔๙๗๒๙๒-๓

หมายเลขโทรสาร     ๐๒๘๔๙๗๒๙๓