ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1
4.2.1     สาขาวิชาภาษาไทยมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาภาษาไทยมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
4.2.2     สาขาวิชามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ได้รับการประเมินด้านคุณภาพและความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป  
4.2.3     สาขาวิชามีกิจกรรมชุมนุมที่เน้นพัฒนาด้านภาษา หรือศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน  2  ชุมนุม และได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่ได้เปิดสอนกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนนี้ เพราะขาดครู
4.2.4     สาขาวิชานำกระบวนการ Active Learning หรือ Inquiry Based Learning หรือ Debate มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 80% ของรายวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชานำกระบวนการ Active Learning หรือ Inquiry Based Learning หรือ Debate มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 80% ของรายวิชาที่เปิดสอน
4.2.5     สาขาวิชาจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือตำราเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 รายวิชาต่อปีงบประมาณ สาขาวิชาจัดทำเอกสารประกอบการสอนหรือตำราเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 รายวิชา คือ ท30101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
4.2.6     นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้

–          ท 30101 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.91

–          ท 30102 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.90

–          ท 30105 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.74

4.2.7     นักเรียนมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนประเทศ เท่ากับ + 2.12 SD นักเรียนมีคะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนประเทศ เท่ากับ + 2.06 SD
4.2.8     นักเรียนมีผลงานที่สะท้อนการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้อย่างน้อยรายวิชาละ  1  ผลงาน 1. ระดับ ม. 4 – ท30103 วรรณวินิจ  (มงคลสูตรคำฉันท์ฉบับอธิบาย)

2. ระดับ ม. 5 – ท30106 วรรณคดีกับชีวิต (รวมเล่มเกร็ดความรู้จากกาพย์เห่เรือ)

3. ระดับ ม. 6 – ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย (กำลังดำเนินการ)

4.2.9     ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการฟังบรรยาย ประชุมสัมมนาวิชาการ อบรม ศึกษาดูงานและอื่น ๆ
90 ชั่วโมงต่อคนต่อปีงบประมาณ
จะสรุปในไตรมาสที่ 4
4.2.10  ครูมีผลงานผลิตสื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างน้อย 1 ผลงานต่อคนต่อภาคเรียน จะสรุปในไตรมาสที่ 4
4.2.11  ครูได้รับคำรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิถึงการพัฒนาจากการนิเทศในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ของครูในสาขา ครูได้รับคำรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิถึงการพัฒนาจากการนิเทศในระดับดีขึ้นไปทุกคน