กติกาการประกวดเล่านิทาน

รายละเอียดการประกวดเล่านิทาน / เล่าเหตุการณ์ตามความสนใจ

วันแข่งขัน : ๒๐ มิ.ย ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๐ น. เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน : ให้นักเรียนตั้งกลุ่ม กลุ่มละ ๑ – ๘ คน แล้วเลือกเหตุการณ์หรือนิทานเพื่อเล่าให้เกิดความสนุกสนาน โดยอาจใช้ภาพ สื่อ หรือการแสดงประกอบตามความเหมาะสม และการแสดงให้แง่คิด

การแสดงชุดละไม่เกิน ๕ – ๗ นาที

สถานที่แข่งขัน : ห้อง ๑๖๐๓

Leave a comment

Your email address will not be published.


*