ความมุ่งหมายของสาขาวิชา

              สาขาวิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาเพื่อการจรรโลงใจ การศึกษาความเป็นอยู่ของมนุษย์จากวรรณกรรม และการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนอความคิด ความรู้สึกและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

              การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย

46775 4352729012